متن دعای شش قفل ( شش کلید )

متن دعای شش قفل,دعای شش قفل چیست,ثواب خواندن دعای شش قفل

دعای شش قفل / متن دعا 6 کلید

هر کس دعای شش قفل را در نزد خود نگه دارد یا بخواند خدا او ا مشمول رحمت خود قرار داده و او را از تمام آفات حفظ می نماید.