78465

اسد حسن‌زاده تصریح کرده که در کل کشور سازمان ثبت‌احوال استان اسامی پیشنهادی کودکان را بررسی کرده و در صورتی که نامتعارف بوده و یا ارزش معنایی مناسبی ندارد، موافقت نمی‌کند.


اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا لدنیا و الاخره صبا و صباهنیئا مریئامن غیر کد ولا من احد من خلقک الاسعه من فضلک الواسع فانک قلب واسئلوا الله من فضله فمن فصلک اسئل ومن عطیتک اسئل و من یدک الملا اسئل